NIEUWSAntwoorden op vragen over onderhoud bruggen Haveneiland en verlichting Nesciobrug 

03-02-2020

Hoewel het alweer enige tijd geleden is dat wij de antwoorden op onze vragen ontvingen, willen wij u deze antwoorden toch niet onthouden. Zie ook het nieuwsbericht van 25 oktober jl.

Inleiding

In november 2018 ontvingen bewoners van het Haveneiland, IJburg, een brief van de gemeente Amsterdam over uitstel van het herstel van de bruggen van IJburg. Hierin werd bewoners gemeld dat er voorlopig geen herstel zou plaatsvinden aan de bruggen in verband met de noodzaak van verder onderzoek aan de bruggen. Inmiddels waren de bruggen in gestripte staat en volgens de brief zouden zij dat voor onbepaalde tijd blijven. Het is intussen bijna een jaar later en er is voor de bewoners nog steeds geen zicht op herstel van de bruggen. 

In verband hiermee had Méérbelangen de volgende vragen voor het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost:

Waaruit bestaat het onderzoek aan de bruggen en is dit inmiddels afgerond? Zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, wanneer is het onderzoek afgerond?

Antwoord: 

De volgende onderzoeken hebben plaatsgevonden:

- De oorzaak van het vochtprobleem en de mogelijke oplossingen daarvan;

- De invloed van de gekozen steen en het gekozen metselverband;

- Hoe het slecht uitgevoerde betonwerk (de kern) van de bruggen kan worden hersteld;

- Hoe het metselwerk van de brug moet worden hersteld, zodat er in de toekomst geen

   stenen meer losraken.

Uit de onderzoeken blijkt onder andere dat de spouw (open ruimte) tussen de betonkern en het

metselwerk te gering is aangebracht, waardoor er geen goede waterhuishouding is en de stenen sneller vervuilen en witte uitslag ontstaat. Dit wordt nog versterkt doordat er te weinig open stootvoegen voor waterafvoer zijn aangebracht. Daarnaast is er een vaste verbinding geconstateerd tussen de bovenste laag van het metselwerk van de brug en de betonkern van de brug. Hierdoor kunnen de verschillende materialen ten opzichte van elkaar niet uitzetten of krimpen. Dit vergroot de kans op scheurvorming en stenen die eraf vallen.

Binnen welke termijn zullen de bruggen van het Haveneiland in de oorspronkelijke, fraaie staat zijn hersteld?

Antwoord:

Komend jaar wordt er gewerkt aan het optimaliseren van het oorspronkelijke ontwerp van Van Sambeek & Van Veen, waarbij de oorzaak van de ontstane problemen wordt verholpen. De regelgeving van het aanbesteden neemt tijd in beslag. Tevens is het vinden van een geschikte aannemer in deze tijd een lastige klus. Op zijn vroegst kan er in de winter van 2020 gestart worden met de uitvoering. De winter is helaas geen geschikte periode voor het uitvoeren van metselwerk/lijmwerk, omdat het dan te koud kan zijn om een goed resultaat te behalen. Daarom is er besloten dat er in het voorjaar van 2021 gestart wordt met het herstel van de bruggen. Het belang van de architectonische waarde van de bruggen en de hoge kosten die met het herstel samenhangen, vragen een zeer zorgvuldige afweging.

Komen de kosten van herstel voor rekening van de gemeente of kunnen deze kosten op een derde partij worden verhaald?

Antwoord:

De kosten worden gedragen door Gebiedsontwikkeling IJburg 1 (G&O, vanuit GREX IJburg 1), dus niet door een externe partij. Voorts constateren wij dat op de Nesciobrug steeds verlichting al geruime tijd kapot is en meer verlichting uitvalt. Dit is niet alleen gevaarlijk maar geeft ook een onveilig gevoel aan fietsers en voetgangers.

Is het bestuur het met ons eens dat deze verlichting terstond moet worden hersteld? Zo nee, wat verhindert onmiddellijk herstel?

Antwoord:

Bestuur is het eens met de stelling en dringt het team Civiele Constructies aan op een spoedig herstel.

Wanneer wordt deze verlichting hersteld en waar bestaat dit herstel uit?

Antwoord:

De verlichting op de Nesciobrug is van de eerste generatie led lampen, en is eerder aan vervanging toe dan verwacht. Er is een onderzoek gedaan naar drie vervangende oplossingen voor de huidige installaties. De oplossingen zijn afgestemd met de stakeholders. In 2020 wordt de installatie vervangen, tot die tijd blijft de installatie onderhouden zodat er verlichting op de brug is.

Conclusie van Méérbelangen: 

Het is wel merkwaardig dat de kosten van de ondeugdelijke uitgevoerde bruggen niet verhaald worden, niet op de aannemer als het een uitvoeringsfout is en niet op de architect/constructeur als het om een ontwerpfout gaat.

_________________________________________________

Vragen over explosieve groei straatroven op IJburg

24-01-2020

Amsterdam-IJburg is in de week van 12 januari jl opgeschrikt door een explosieve toename van straatroven, zogenaamde ‘High Impact Crimes’. Op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 januari 2020 was er steeds sprake van straatroven in de wijk. Hierbij ging het om minderjarige daders die minderjarige slachtoffers van hun kostbare bezittingen, zoals I-phones en Earpods, beroofden. Na een beroving van 15 januari jl heeft de politie Amsterdam vijf aanhoudingen verricht. Maar ook op vrijdag 17 januari was het weer raak, dit keer in het Diemerpark. Deze ontwikkeling geeft bewoners terecht een groot gevoel van onveiligheid. 

Naar aanleiding van de explosieve groei van (gewelddadige) straatroven in Amsterdam- IJburg heeft Bas van Vliet van Méérbelangen op 22 januari 2020 de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het Dagelijks bestuur Amsterdam-Oost:

Bent u bekend met de recente explosieve toename van straatroven in IJburg?

Welke structurele maatregelen gaat u/het stadsbestuur/politie treffen om deze ontwikkeling te stoppen?

Worden er specifieke maatregelen getroffen om het gevoel van onveiligheid bij de bewoners van IJburg weg te nemen?

Bent u het met ons eens dat de wijk IJburg meer dan ooit behoefte heeft aan een politiepost in afwachting van de opening van een definitief bureau op het Zeeburgereiland?

Wanneer zal een definitief politiebureau op IJburg worden geopend?

Wordt er voorzien in een tijdelijk politiebureau zolang er nog geen definitief politiebureau is? Zo nee, waarom niet?

_________________________________________________

Vragen over aanduidingen straatnaamborden

23-01-2020

Méérbelangen stelt hierover schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stadsdeelcommissie

Inleiding

Het is onze fractie opgevallen dat er binnen het stadsdeel geen consequent beleid is in de informatie bij straatnaamborden. Zo wordt op sommige straatnaamborden informatie gegeven over de persoon naar wie de straat is genoemd en op de meeste borden niet.

Voor wat betreft de onderborden, waarop wordt aangeduid in welk gedeelte van het stadsdeel de betreffende straat ligt, wordt wisselende informatie gegeven. Bij voorbeeld, straatnaamborden in de Van ’t Hofflaan, gelegen in de buurt Tuindorp Frankendael (Jeruzalem) in de Watergraafsmeer zijn wisselend voorzien van het onderbord of de aanduiding “Watergraafsmeer”, “Oost-Watergraafsmeer” of “Oost”.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen.

Vragen

Wie beslist –los van de straatnaam zelf- over de overige aanduidingen op de                  straatnaamborden of onderborden?

Waarom is er na afschaffing van de stadsdelen voor gekozen om een buurt anders aan te duiden dan voor invoering van de stadsdelen (zoals is gebeurd met de aanduiding “Oost” in het gebied dat voor invoering van de stadsdelen werd aangeduid met “Watergraafsmeer”)?

Is er een stedelijke beleidslijn voor het voeren van dergelijke aanduidingen,                bijvoorbeeld met het oog op de grootte van het betreffende gebied, historische context  of onderscheidend vermogen?

Worden binnen het stadsdeel Oost thans nog andere vermeldingen gebruikt dan “Oost”, zo ja, welke aanduidingen?

Acht u de vermelding “Oost” voor alle straten in het Stadsdeel zinvol en voldoende          onderscheidend vermogen hebben?

Bent u het met de fractie van Méérbelangen eens dat de straten gelegen in het gebied van de voormalige gemeente Watergraafsmeer, althans van het voormalige stadsdeel      Watergraafsmeer, althans van de polder Watergraafsmeer, dienen te zijn voorzien van de –historisch en geografisch juiste- vermelding “Watergraafsmeer”?

_________________________________________________

Vragen over van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

23-01-2020

Méérbelangen stelt hierover schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stadsdeelcommissie

Inleiding

Het is onze fractie bekend dat in het afgelopen jaar door de gemeente in stadsdeel Oost in tenminste twee gevallen van rechtswege een omgevingsvergunning is verstrekt wegens het niet tijdig beslissen op een aanvraag. Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen.

Vragen

Hoeveel omgevingsvergunningen van rechtswege zijn er in het afgelopen jaar en in de 4 jaar daarvoor verleend?

Wat is de reden dat op de betreffende aanvragen niet binnen de daarvoor geldende termijn kon worden beslist?

In hoeveel gevallen zijn van rechtswege verleende vergunningen later (bijvoorbeeld na bezwaar) ingetrokken dan wel door de rechter vernietigd?

Vindt u het acceptabel dat vergunningen van rechtswege moeten worden verleend wegens het niet binnen termijn beslissen op een aanvraag?

Wat doet uw dagelijks bestuur c.q het college van B&W om het van rechtswege verlenen van vergunningen wegens het niet tijdig beslissen in de toekomst te voorkomen?

_________________________________________________

In memoriam Gerard Kok

19-01-2020

Ons bereikte het droevige bericht dat oud-stadsdeelraadlid  en bestuurslid Gerard Kok op 14 januari 2020 is overleden.

Gerard, die jarenlang een sigarenwinkel had op de hoek van de Van Marumstraat en de Helmholtzstraat, was in de periode 1994-1998  duo-raadslid in de stadsdeelraad Oost/Watergraafsmeer. In de periode 1998-2006  was hij lid van de Méérbelangen-fractie in de stadsdeelraad Oost/Watergraafsmeer. In de bewogen raadsperiode 2002-2006, toen Theo van Gogh (die als ’tevreden roker’ klant was van Gerard) voor de deur van het toenmalige Stadsdeelkantoor werd vermoord, maakte hij deel uit van de 6-mansfractie van Méérbelangen. Na zijn raadslidmaatschap was hij enkele jaren bestuurslid van Méérbelangen.

Gerard had onder meer Wonen en Openbare ruimte in zijn portefeuille. Gerard was een zeer betrokken en enthousiast raadslid. Hij nam regelmatig zelf het potlood ter hand om ontwerpen die hij als raadslid kreeg voorgelegd aan te passen of een alternatief te ontwerpen.

Gerard stond altijd klaar om in onderwerpen te duiken maar ook om klussen te klaren. Zo heeft hij samen met huidig bestuurslid (ook oud-stadsdeelraadslid en duoraadslid) Bert Brons het toenmalige Méérbelangenwinkeltje opgeknapt en was hij daar veel te vinden in de spreekuren die daar werden gehouden.

Méérbelangen en de bewoners van ons stadsdeel zijn Gerard veel dank verschuldigd voor zijn inzet in al die jaren.

Wij wensen zijn familie sterkte toe.

Bestuur en (steun)fractie Méérbelangen

_________________________________________________

Méérbelangen stelt vragen over besparing Stedelijk Mobiliteitsfonds

25-10-2019

In haar brief van 25 september 2019 aan de commissie MLD over het bestedingsvoorstel Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) geeft wethouder Dijksma aan dat er ’Eur 32 miljoen bespaard is door bestaande plannen kritisch te bekijken en te schappen of uit te stellen’. Dat is gebeurd ‘na intensief overleg met de directie V&OR en de stadsdelen’

In tabel 1 van deze brief zien we dat o.a. de volgende projecten zijn geschrapt: Tuindorp Frankendael 2.300.000 Linaeusstraat/Middenweg 1.750.000 Spaklerweg fase 1-3 1.730.000 Don Bosco 1.200.000 Middenmeer Zuid 600.000

In Tabel 2 staan nog drie projecten in de Watergraafsmeer waarvoor de bedragen zijn geschrapt: Extra fietsbrug A10 Oost 500.000 Impuls Duivendrechtse vaart 150.000 Nieuwe A2 entree 25.000 In totaal meer dan 8 miljoen euro zijnde 25% van het totaal bedrag.

Vragen van de leden B. van Vliet (Méérbelangen) en F. van Vliet (VVD) over besparing projecten Stedelijk Mobiliteitsfonds 21 oktober 2019:

1. Van de geschrapte projecten ligt 25% van het bezuinigde bedrag is in de Watergraafsmeer. Waarom is met name gekeken naar projecten in de Watergraafsmeer en niet in de andere gebieden en stadsdelen?

2. Hoe wordt de besparing per project behaald? Welke elementen worden niet uitgevoerd en welke wel.

3. Wat zijn de consequenties van het schrappen van de eur 8 miljoen voor de bewoners van de Watergraafsmeer?

4. Welke criteria hebben voor uw bestuur een rol gespeeld bij het instemmen met deze keuze van bezuinigingen?

5. Waarom heeft u de voorgenomen bezuinigingen niet ter advisering voorgelegd aan de stadsdeelcommissie?

_________________________________________________

Méérbelangen stelt schriftelijke vragen onderhoud bruggen Haveneiland en verlichting Nesciobrug

25-10-2019

MB en VVD hebben op 21 oktober 2019 aan het DB Oost schriftelijke vragen gesteld over het onderhoud van de bruggen op het Haveneiland en de verlichting Nesciobrug.

In nov. 2018 ontvingen bewoners van het Haveneiland, IJburg, een brief van de gemeente Amsterdam over uitstel van het herstel van de bruggen IJburg. Hierin werd bewoners gemeld dat er voorlopig geen herstel zou plaatsvinden aan de bruggen in verband de noodzaak van verder onderzoek aan de bruggen. Inmiddels waren de bruggen in gestripte staat en volgens de brief zouden zij dat voor onbepaalde tijd blijven. Het is intussen bijna een jaar later en er is voor de bewoners nog steeds geen zicht op herstel van de bruggen.

Vragen van de leden B. van Vliet (Méérbelangen) en F. van Vliet (VVD) over onderhoud bruggen Haveneiland en verlichting Nesciobrug 21 oktober 2019 voor het DB stadsdeel Oost:

1. Waaruit bestaat het onderzoek aan de bruggen en is dit inmiddels afgerond? Zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, wanneer is het onderzoek afgerond?

2. Binnen welke termijn zullen de bruggen van het Haveneiland in de oorspronkelijke, fraaie staat zijn hersteld?

3. Komen de kosten van herstel voor rekening van de gemeente of kunnen deze kosten op een derde partij worden verhaald?

Voorts constateren wij dat op de Nesciobrug steeds verlichting al geruime tijd kapot is en meer verlichting uitvalt. Dit is niet alleen gevaarlijk maar geeft ook een onveilig gevoel aan fietsers en voetgangers.

4. Is het bestuur het met ons eens dat deze verlichting terstond moet worden hersteld? Zo nee, wat verhindert onmiddellijk herstel?

5. Wanneer wordt deze verlichting hersteld en waar bestaat dit herstel uit?

_________________________________________________

Kraken bewoonde woningen Rudolf Dieselbuurt niet acceptabel     

6 april 2018

Een groep van uitgeprocedeerde asielzoekers heeft onlangs leegstaande en bewoonde woningen in de Rudolf Dieselbuurt in de Watergraafsmeer gekraakt.

Hoe men ook denkt over:
- kraken in het algemeen,
- de positie van uitgeprocedeerde asielzoekers,
- leegstand van corporatiewoningen met het oog op sloop,
Méérbelangen is van mening dat het kraken van rechtmatig bewoonde woningen onacceptabel is.

Het is dan ook van het grootste belang dat het bevoegd gezag zo snel mogelijk overgaat tot ontruimen. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een van de kerntaken van de overheid. Er gaat een volstrekt negatief signaal uit naar de samenleving als dit op zijn beloop wordt gelaten.

Bas van Vliet (lid Stadsdeelcommissie Amsterdam Oost): “Het bestuur laat zich van zijn slechtste kant zien als hier niet tegen wordt opgetreden. Hier past geen partijpolitiek, hier past maar één maatregel: herstel van de huisvrede door tegen inbreuken daarop krachtig op te treden. Ik roep de burgemeester, corporatie Ymere en justitie dan ook op om snel tot ontruiming over te gaan.”